Formulaire de recherche

2 Corinthiens 3

Pâr̂â Kâmö Yar̂i I Vi Rherhî Ka Döwöö

1Na wêr̂êi, gèré rhavûû tëë ké yè dè vi aʼvè e-ré? Aè na wêr̂êi, na e na ki wii na ké-vé pèci pè êr̂ê vèa-ve yè-vé, töwè pèci xè xe-ve ka ûr̂û ki bör̂i? 2Gëve pâr̂â pèci xé-vé ré é yu rö pwéé-vé, cér̂é rhîâgür̂ü mâ vâr̂â na pâr̂â kâmö wânii. 3Wè na wê tö vèa êr̂ê, gëve pèci i Kérisö ka é yu rö-i nêr̂ê-vé, é da yu xè-i rhëë pè yu pèci, aè é waa xè-i ko i Bâô ka mör̂u, é da yu bar̂ee rö pâr̂â pèyaa, aè rhaaxâr̂ö rö pie né wêê nénââ.

4Vi tâ néwèi ka ûr̂û-ré, wè gèvé tö xar̂a rö-i Kérisö yè Bâô. 5É da êr̂ê, na pâr̂i-vé vè târ̂ââ na ké yè tâ néxâi dèxâ kââ. Aè na pâr̂i-vé xè-i mi Bâô. 6Wè ce ré pè pâr̂i-vé ké yè kâmö yar̂i yè vi kîbô ka döwöö, na da rö-i pèci, aè rö-i rö ko; wè na vi yö vè mii na pèci, aè na vi pè mör̂u na ko.

7Aè na wê rhîrhér̂é na nêr̂ê né pèii mé, é yu mâ ta rö pèyaa, cér̂é bör̂i da tâwai na pâlè Israèl ké yè tö rhûû némèè Mosé, xè-i ké rhîrhér̂é i némèè-è, aè rhîrhér̂é ka da tö aau; 8na wêr̂êi, nè yè da vi kwéjî na rhîrhér̂é né nêr̂ê né ko? 9Wè na wê rhîrhér̂é na nêr̂ê né yerii, ëi, nè yè bör̂i dö rhîrhér̂é vè kau aau na nêr̂ê né câwâ ka târi. 10Wè ö kââ-ré wê pè rhîrhér̂é mâ', wè na ûr̂û ka wê da rhîrhér̂é na ké yè pè virù vèr̂i rhîrhér̂é ré ka vi kwéjî-a. 11Wè na wê rhîrhér̂é mâ' na kââ ré yè yerii, ëi, na dö rhîrhér̂é vi kwéjî aau na kââ ka yè tö aau.

12Gèvé êr̂ê vè mör̂ö ûr̂û-ré, xè-i ké tö pwar̂a-vé na vi târ̂î ka ûr̂û-ré, 13aè na da ûr̂û Mosé, wè na rhèwîî némèè-è i dèxâ pè tâwîî cè ké-r̂é da tö rhûû na pâr̂â pâlè Israèl léé kââ ka yè da tö aau. 14Aè na wê wâréuu na vi tâ néxâi xé-r̂é, wè na ké-r̂é vâr̂â pèci né vi kîbô ka baayê, na bâ tö aau na pè tâwîî-â, rai ké yè wê virai-e rö-i Kérisö. 15Aè na bâ yakarui pâr̂â pwéé-r̂é kwéyë rua rèi nédaa xina na ké-r̂é vâr̂â Mosé. 16Aè é êr̂ê rö-i ka yu êr̂ê: “Aè cér̂é yè tö némèè yè Ör̂ökau, nè yè bör̂i yèri pè tâwîî-â.” 17Aè Ör̂ökau, wè ko; aè ö kââ-ré na tö-i na ko i Ör̂ökau, wè ö kââ-ré na tö-i na târi yè kâmö. 18Aè gèré wânii, pa yèri pè tâwîî némèè-ré, wè gèré tö rhûû rhîrhér̂é i Ör̂ökau, na ûr̂û rö kaa vi koomè, é bör̂i pugèwè-ré vè pè némèè ka virù rö-i dèxâ rhîrhér̂é yè dèxâ rhîrhér̂é, na ûr̂û rö-i Ör̂ökau, wè Ko.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index