Formulaire de recherche

2 Corinthiens 2

1Gö bör̂i wê tâ néxâi röi, êr̂ê, gö yè da vi pwa yèr̂i-ve tëë xar̂a wêê nénââ ka yéé. 2Wè gö yè pè yéé pâr̂â wêê nénââ xe-ve, bör̂i wîr̂î ré yè pè vi or̂o-nya, dè gëve rhar̂i ré gö yè pè yéé-ve? 3Aè gö yu ûr̂û-ré yè-ve, wè koa wè-nya wii yè wêê nénââ ka yéé xè xé-r̂é pâi pa yè pâr̂i-r̂é na ké yè pè vi or̂o-nya na göi pwa, wè gö tâ néxâi yè-ve wânii, êr̂ê, vi or̂o xi-nya, wè vi or̂o xe-ve wânii. 4Wè gö yu yè-ve xar̂a bwêêpë vè kau mâ vi rhèè, mâ duö pwêê rhëë, na da cè ki pè bwêêpë-ve, aè na e rö cè ki gëve wê tâwai, êr̂ê, vi méar̂i xi-nya ka kau yè-ve.

Cöö Virai Yaané I Kâmö Ka Yaané

5Na ki waa dèxâ kââ ka yéé na dèxâ kâmö, wè na da gènyâ ré na kâ vè yéé, aè gëve wânii, töwè na ki bör̂i rai-ve cè ki da yéé bwir̂i. 6Na pâr̂i wi-ré na pè urhii-ré cè ké-r̂é yè nââ yè-è na pâr̂â kâmö paxa pôr̂ô, 7aè gëve, wè na e na gëve cöö nô xi-e, mâ vi nââbéé-é, koa-wi mââmui kâmö ka ûr̂û-ré na vi nénââwêr̂ê vè kau. 8Tö ökâré, gö pëër̂ii yè-ve, cè gëve rhùvia vi méar̂i xe-ve yè-è. 9Wè gö wê yu ûr̂û-ré yè-ve cè göi tâwai pètâbâ-ve, êr̂ê, gëve pwêr̂êwaa röi pâr̂â kââ wânii. 10Aè, ö kâmö ré gëve aʼvè e-é rö-i dèxâ kââ, wè gö dè ûr̂û-ré bar̂ee; aè gö yè aʼvè e rö-i dèxâ kââ, na ki tâ mwér̂é na ké aʼvè e xi-nya, gö bör̂i aʼvè e kâmö-ré xè xe-ve rö némèè Kérisö, 11cè ki da kâyâi yè Satana ki yè ârui-ré, wè gèré tâwai pâr̂â vi tâ néxâi xi-e.

12Aè gö wê pwa rö Troas xar̂a vi rherhî ka e i Kérisö, na bör̂i wê cîî mèö bé yè-nya na Ör̂ökau, rhaaxâr̂ö na wê da tâ mui na ko-nya, wè gövu da vi ya vèâi-vu gövu Tito kaavèâi-nya; 13gö bör̂i wê vi yeaa-r̂é mâ vi na Makédonia.

Vigâr̂â Rö-I Ièsu Kérisö

14Ëi yè Bâô ré bâ pè gu vidii-vé xè-i Kérisö, mâ pè tö vèa borher̂e né rhî tâwai xi-e rö pâr̂â névâ wânii; aè wêyê wè gèvé! 15Wè gèvé-a, wê bor̂o ka e i Kérisö yè Bâô rö pwar̂a pâi pa é yè pè mör̂u-r̂é, mâ rö pwar̂a pâi pa yè yerii; 16yè bör̂i, wè bor̂o né pèii ré yè pwa rö pèii mé; aè yè bör̂i, wè bor̂o né mör̂u ré yè pwa rö mör̂u. Aè wîr̂î ré ka yè pâr̂i-e yè pâr̂â kââ-ré? 17Wè gèvé da virù vèr̂i pâr̂â pa pôr̂ô yéyé pa pugèwè nô i Bâô; aè gèvé tëvë xè-i Kérisö rö némèè Bâô xar̂a avâr̂i xè-i mi Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index