Formulaire de recherche

ܡܬ‌ܝ 16:26

26”ܣܵܒܵܒ ܡܘܼܕܝܼ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܸܢ ܩܵܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܕܘܼܢܝܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܛܲܠܸܩ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܹܗ؟ ܝܲܢ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܒܵܕܵܠܔ ܕܓܵܢܹܗ؟