Formulaire de recherche

ܝܘܚܢܢ 8:23

23ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܲܚܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܬܸܚܬ ܝܼܬܘܿܢ، ܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܠܸܠܔ ܝܼܘܸܢ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ.