Formulaire de recherche

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 25:16

16”ܐܵܢܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܝܼ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ’ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܵܕܲܬ ܕܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܠܸܕܝܵܢܵܐ ܠܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܟܵܠܹܐ ܦܵܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܦܵܬܵ‌ܐ ܥܲܡ ܩܵܒ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܕܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܦܸܪܣܲܬ ܠܓ̰ܲܘܘܼܒܹܐ ܥܲܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐܡܝܼܪܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ.‘