Formulaire de recherche

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 13:6

6ܚܕܝܼܪܗܘܿܢ ܒܟܠܵܗ̇ ܓܵܙܲܪܬܵ‌ܐ ܗܲܠܔ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܦܵܦܘܿܣ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ. ܬܵܡܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܒܲܪ ܝܼܫܘܿܥ، ܚܲܪܵܫܵܐ ܘܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ.