Formulaire de recherche

Matyu 19:1

Ya Ituldu Ni Hesus Gafu Ta Magatawa Kiden

(Mk 10:2-12)

1A ta nekabalin ni Hesus nagbida a nagtatugut kid na ituldu na kiden ta lugar na Galileya, te ange kid ta lugar na Hudeya ta dammang na karayan na Hurdan.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index