Formulaire de recherche

Miamun 32:11

11O Yawe, warim dzi sib i dzi rat i dzi raiŋgaŋʼ Isau buŋʼ aba da nais dzi nampruʼ da sagat da mamaʼ narun santan.