Formulaire de recherche

LYI 12

Paiq Joqyos

1Heika Yhensain namoq phauh thyeih moq dah Mangso dyei toh mau mas nvng chank das lyi nghuot. Nvng hauh mau mas kang dwis nyeis dvchank hauh lyi chank chah. 2Namoq yoeus das mau mas boms nyhang mha, jing mas, nyaus dah saiqzains khyei mha nyamoq mangso lyis paiq joqyos dvnganh lyis mhont chah. 3Nyamoq dah phon lhyi thyoq khyoq geh, gyingshang lukzains lyis thungh thyi geh, nyamoq gywes nyhiq Ashera lho lyis ngheq, nyamoq phvra lyis jap khyoq geh. Housoeh lyis nyamoq hauh joqyos mas khanhamp eq ma doms paiq lo das.

4Yhensain namoq Mangso lhyi, haih dius jens nyamoq dah mangso jens lyis paiq teh vpaiq. 5Yhensain namoq Mangso khyen das joqyos lyis xo geh. Nyang lyis paiq das joqyos namoq vkoq jens masyah khyen toh das las houmha loh geh. 6Namoq hauh joqyos mas phudyei chah. Houka ngheq phudyei yahge gohtoeu phudyei cho, ciboms dvboms, namoq jyungshuk, nyhen toh jyungshuk, xihhonh jyungshuk, namoq noeu yvng suot xeih nghuot. 7Houmha, nvng lyis shvmanh dyei dah Yhensain namoq Mangso xikkhonh mas nvng zwi las yoh dah gis zis nvng yahge nah yhenbang pyo pyo zo shuk das.

8Hauh shishenh jweh lyis namoq kuot nyeis teh ma gis kuot. Namoq gvshih jweh shoq namoq nhaiqdoeus khyvlyis dvpaiq. 9Khasoeh ge lyis Yhensain namoq Mangso dyei nyeis, nyenstap zis yah yoh nyeis das mau mas ma jweh wvng loh shih. 10Namoq Yodan lvng goeu lo das las Yhensain namoq lyis hauh mau mas nyeis nhang lha houmha nyeis das. Nyang namoq lyis jeswus dvnganh masyah jesluiq nhang das las namoq houmha nyenstap zis yah nyeis das. 11Yhensain ka nyang lyis paiq das joqyos dvkoeuq khyen das las, houmha namoq lyis ngos tying toh zis dvnganh nyah jyank mas chi e chah. Houka gungs gonh ngheq dyei das namoq lomhxangh, gohtoeu phudyei, ciboms dvboms, namoq jyungshuk, namoq Yhensain lhyi nyhen toh lhyenwhei jyungshuk tsain nghuot. 12Hau nyah xikkhonh mas namoq eq namoq lojens eq, namoq jyeidwis jens eq, namoq wus mas nyeis, Lewi jens yah dvgeh gausyis nyeis geh. Lewi jens gas nyamoq maunyeis ma yoh yvlyis soh geh. 13Namoq khyen dah joqyos khamha eq namoq lomhxangh ma gis phudyei. 14Namoq dvkoq dah maunyeis mas Yhensain khyen das dvjoqyos mas kyingh dvgis phudyei. Nvng hau dvjoqyos mas kyingh ngheq dyei lomhxangh gis phudyei. Houmha gohtoeu ngos namoq lyis tying toh zis dvnganh kuot chah.

15Nghuot laus eq namoq khalhye nyeis khalhye namoq dah gaunyhauq lyis yoh sat zo. Yhensain namoq lyis dyei nyhoq gis zo. Cvt shoh chei shoh zo teh lhoqshang bang ma lhoqshang bang dvnganhmoq dvgeh yoh zo. 16Nghuot laus eq nvng suih ma gis zo: tsoh mas jeis teh huot tyamp chah. 17Namoq Yhensain lhyi dyei zis cha eq namoq nyeis joqyos mas ma gis zo. Namoq jyo mas ciboms dvboms, namoq zvbiq, namoq tsanlun coeu, namoq noeu yahge yvng shvbeq mha dah suot xeih, nvng Yhensain lhyi nyhen toh jyungshuk, namoq xihhonh jyungshuk, gohtoeu jyungshuk cha eq ma gis zo. 18Yhensain namoq Mangso khyen das paiq joqyos, Yhensain, nah Mangso dah xikkhonh mas kyingh, nvng yahge nah lo jens, namoq jyeidwis jens, namoq wus mas dah Lewi jens yah dvgeh haih jyungshuk zo chah. Housoeh nvng houmha nvng kuot zis dvnganh mas gausyis nyeis das. 19Namoq hauh mau mas kang dwis nyeis dvchank Lewi lyis ma tyamp toh das zis zaih aq.

20Yhensain namoq Mangso ka dangthoengh toh vgus, namoq maunyeis lyis jyeq kat dyei uhlyis namoq shoh zo mes uhlyis gis zo. 21Hau paiq das joqyos nyo we lyis gas, Yhensain namoq lyis dyei dah noeu, yvng nvng mes uhlyis ngos taiq toh vgus namoq yhen mha gis sat zo. 22Cvt shoh chei shoh zo teh, lhoqshang soeu ma lhoqshang soeu hank eq dvyhangteh yoh zo. 23Suih bos shih dah shoh vzo: khasoeh ge lyis suih gas kang nghuot las, shoh yah dvgeh kang lhyi ma gis zo. 24Suih ma gis zo, hauh zis nyeisjvng mas jeis huot teh huot tyamp aq. 25Nvng hai tying dang chank lyis Yhensain nvng lyis nhaiqdoeus das las, nvng eq nah vnyau vshih eq nyeisgis yaplhoq das. 26Nvng nah jyungshuk yahge Yhensain lhyi dangthoengh toh dah jyungshuk lyis hau paiq das joqyos mas yoeus loh aq. 27Yhensain dah phon mha dvnganh ngheq dyei chah dah lomhxangh lyis houmha dyei aq. Suih lyis phon mha huot las shoh gas yoh zo dah lomhxangh lyis eq houmha dyei aq. 28Ngos nvng lyis tying toh zis dvnganh lomluk luk chank aq. Housoeh lyis nvng yahge nah vnyau vshih vcaiq caiq nyeisgis yaplhoq das. Khasoeh ge lyis nvng jus zis kuot las Yhensain, nah Mangso lhyi nhaiqdoeus nhang.

Phvra lyis Zoehsoe Nhang

29Namoq nyamoq mau mas jyenh wvng zis yah dvyhangteh, Yhensain namoq Mangso ka hauh dius nyau lyis mhont das las namoq houmha nyeis das. 30Yhensain hauh dius nyau jens lyis mhont thang lhyi nyamoq kuot dah lomsnoq cho lhyi chank kuot las ma mhuih jyomh das zis zaih geh. Khasoeh ge lyis hauh zis monh loh cho nghuot. Nyamoq dah mangso jens lyis khasoeh paiq oen vxo goh. Namoq eq housoeh yoh paiq loh das. 31Yhensain, nah Mangso lhyi nyamoq dah mangso lhyi paiq teh vpaiq. Khasoeh ge lyis nyamoq dah mangso jens lyis paiq cho mha Yhensain hoeng zis choqh phoh kuot. Nyamoq gas nyamoq lo jens lyis yangh nyamoq phon thoq nyi mas phudyei. 32Ngos namoq lyis tying toh zis dvnganh kuot aq. Houmha cha vlhungh, hou mhayah cha vyoeus tyamp.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index