Formulaire de recherche

Mafyou 20

Sé Twavayè-a An Jaden-an

1“Mannyè Bondyé ka kondwi sé menm kon an nonm ki alé bonnè bonmaten ay anplowé moun pou twavay an jadenʼy, 2épi i dakò pou péyé yo lajan-an yo ka jwenn pou jouné-a, épi i voyé yo alé twavay.

3“I alé ankò bò chimen-an a névè épi i jwenn déotwa nonm doubout la, anyen a fè. 4I di yo, ‘Ou tou, alé ay twavay an jaden-an ban mwen épi mwen kay péyéʼw pou sa ou fè.’ 5Kon sa yo alé.

“Lè i té midi épi twazè ankò, i fè menm bagay-la. 6Lè i té pwèskè senkè, i alé bò chimen-an épi i wè déotwa nonm doubout la toujou. I di, ‘Pouki ou la anyen, a fè? Tout jouné-a ou la, anyen a fè?’

7“Yo di, ‘Pyèsonn pa anplowé nou.’

“I di yo, ‘Ében, alé ay twavay an jaden-an ban mwen.’

8“Lè yo ladjé twavay a sizè, mèt jaden-an di kolonm li, ‘Kwiyé sé nonm-lan épi péyé yo ban mwen. Koumansé épi sa mwen té anplowé dènyé-a pou wivé asou pwèmyé-a.’

9“Sé nonm-lan ki té koumansé twavay a senkè apwémidi-a jwenn lajan pou an jouné twavay. 10Lè sé nonm-lan i té anplowé dépi bonmaten-an vini pou wisivwè lajan yo, yo kwè yo té kay jwenn plis, mé i péyé yo menm kantité èk tout moun. 11Yo pwan lajan yo épi yo koumansé bougonnen kont mèt jaden-an. 12Yo di, ‘Sé nonm sala ou anplowé dènyé-a twavay pou yon nèditan tousèl, épi nou menm twavay wèd an tout sòlèy cho-a! Ki mannyè ou ka péyé yo menm otan lajan épi nou?’

13“Mèt jaden-an di, ‘Kouté kanmawad, mwen pʼòkò vòlèʼw. Ès ou pa té dakò pouʼw twavay ban mwen pou lajan on jouné? 14Ében, pwan lajanʼw épi alé lakay ou. Mwen ja désidé pou bay nonm sala mwen anplowé dènyé-a menm kantité lajan épiʼw. 15Ès mwen pa ni dwa fè sa mwen vlé épi lajan mwen? Ès ou jalou paski mwen ni an bon tjè?’ ”

16Jézi di yo, “Sé kon sa i kay yé lè Bondyé kay kondwi kon wa. An chay moun ki dèyè kay pwan douvan, épi an chay moun ki douvan kay wèsté dèyè.”

Jézi Palé Asou Lanmòʼy Pou Twazyenm Fwa-a

(Mak 10:32-34; Louk 18:31-34)

17Lè Jézi té ka mouté Jérouzalèm épi douz disip li-a, i kwiyé yo asou koté épi i palé ba yo an sigwé paditan yo té ka alé. 18I di yo, “Kouté, nou ka mouté Jérouzalèm. Moun kay ladjé mwen Gason Lézòm-lan an lanmen sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa-a, épi yo kay kondanné mwen pou mò. 19Yo kay ladjé mwen an lanmen moun ki pa Jwif épi yo kay motjé mwen, yo kay bat mwen épi yo kay kwisifyé mwen, mé lè i ni twa jou, Bondyé kay fè mwen wésisité.”

Manman Jémz Épi Jan Mandé Jézi On Favè

(Mak 10:35-45)

20Lè sala madanm Zèbèdi épi dé gasonʼy vini oti Jézi èk i ajounou douvan Jézi pou mandéʼy an favè.

21Jézi mandéʼy, “Ki sa ou vlé?”

I di Jézi, “Mwen vléʼw pwonmèt mwen ou kay onnowé sé gason mwen-an épi mété yonn asou lanmen dwèt ou épi yonn asou lanmen gòch lè ou kay wa.”

22Jézi di sé gason-an, “Zòt pa sav ki sa zòt ka mandé-a. Ès zòt kay sa bwè an menm pòt soufwans-lan mwen kay bwè-a?”

Yo di, “Wi, nou sa fèʼy.”

23Jézi di yo, “Wi, zòt kay soufè menm mannyè mwen kay soufè-a, mé sé pa mwen ki ka chwazi ki moun pou asid asou lanmen dwèt mwen épi asou lanmen gòch. Sé Papa mwen ki an syèl ki ka désidé ki moun i ja pwépawé plas sala bay.”

24Lè dis lézòt disip-la vin konnèt sa, yo té faché kont dé fwè-a an chay. 25Kon sa Jézi kwiyé tout sé disip-la ansanm épi i di yo, “Ou konnèt mannyè sé gouvènè sé moun-an ki pa kwè an Bondyé-a ka kondwi. Yo ka konmandé an moun, ‘Fè sa,’ épi i ni pou fèʼy. 26Mé sé pa kon sa i kay yé anpami zòt. Moun-an ki vlé vini enpòtan anpami zòt-la kay ni pou sèvant-lan. 27Si yonn an zòt vlé vini pli enpòtan, sé li ki ni pou sèvant-lan — 28menm kon mwen Gason Lézòm-lan. Mwen pa vini pou moun té sèvi mwen sèvant, mé mwen vini pou sèvi moun sèvant épi pou mwen bay lavi mwen pou mwen sové an chay moun.”

Jézi Djéwi Dé Nonm Avèg

(Mak 10:46-52; Louk 18:35-43)

29Lè Jézi épi sé disip li-a té ka kité vil Jèriko, an gwan latilyé moun té ka swiv li. 30La té ni dé nonm avèg ki té asid bò chimen-an. Lè yo tann Jézi ka pasé, yo andjéléʼy, “Mèt, désandan Wa David, édé nou souplé!”

31Mé sé moun-an hélé dèyè yo, “Pé la!”

Mé yo hélé pli fò, yo di, “Mèt, désandan Wa David, édé nou souplé!”

32Jézi doubout épi i kwiyé yo, “Ki sa ou vlé mwen fè baʼw?”

33Yo di, “Mèt, fè nou wè!”

34Yo fè Jézi lapenn épi i touché zyé yo, épi menm lè-a yo vin wè klè épi yo pati ay swiv Jézi.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index