Formulaire de recherche

Colosas 3

I mga Surunuron

si Sagrado Kinabuhi'

1Tungod kay nagbanhaw kam huwang si Kristo, talinguha'u-bi i mga espirituhanon karuyag nga angay si mga tipanlangit kon singnga awiray andang si Kristo agtingkulo' si kawanan-na si Diyos. 2Tuninungi-bi i mga espirituhanon ngan dakam si mga kalibutanon, 3kay human na kam amatay, ngan a'allom kam tungod si pagpakihuwang-bi si Kristo atubang si Diyos bisan kon nagparatago' pa i kamutangan-bi si kalabbatan. 4Si pagpakulaw gihapon si Kristo si pagdadara'un-na, nga iya i magpadayon si ungod kinabuhi'-bi, nagpakulaw may liwat kam huwang si iya. Sinan uras, kinaklaruhan anan si ka'am i dati na maka'angayan danta' nga pariho si tawa'-na si Kristo.

5Sanglit matayu-bi na i bisan ay nga tikang si mga kalibutanon kina'iya-bi: Dakam padayon pag'ubay si bisan say hamok sasindakan-bi hasta pa i mga buhat nga mas baliko' pa sinan nga bali kaparigsok si ka'am. Ala'u-bi i kasindak si lalla o danda, i mga mara'at karuyag pati' i kabintahuso, kay i kabintahuso akaparihoy nan si kabaraw hasta nga day agdiyus-bi nan. 6Tungod sinan mga buhat, titakka i kastigu-na si Diyos+7ngan si mga pa'agi ray panahon, yaynan i mga sagara'an-bi. 8Pero ina'anto, kinahanglan nga pangala'-bi si mga kalugaringun-bi i mga buhat nga pariho si kasina, ka'iritado, pagtuyo' pagpasakit si la'in a'a pati' paggutgot huwang i pagpahalling si mga malaw'ay allingon. 9Dakam agsiburubullu'ay, tungod kay aghulsu'-bi na i kada'an pagka'a'a-bi huwang hasta i mga buhat-na sito, 10ngan agpasul'ut-bi na i baha'o pagka'a'a-bi. Sadurudiki'it i pagbag'u-na sinan sigon si espirituhanon kata'u-bi hasta nga aka'irog si kina'iya-na si Maghimo sinan. 11Parti sinan, gana' nagpili' bisan kon Griko kaw o Hebro, tinuri' o ma'in. Gana' sapayan-na kon dayuhan kaw hasta pa kon tikang kaw si mga a'a nga la'in gayod i mga minuklatan-na kabatasanan o bisan kon uripon kaw o libri. Lugod i impurtanti hamok, iya si Kristo nga aghuwang si dimu'an makasalinan sito kina'iya.

12Ka'am i mga pinili'-na a'a si Diyos, nga mga pinalangga'-na gayod ngan nagtagama-na paghuwang si iya. Sanglit kinahanglan nga maluluy'on kam, daluman, mapa'inubsanon, mahalap agtratar si la'in, ngan palangahu-bi i pagpaturus-bi. 13Agsisurusagubaya kam, ngan agsipurupasayluhaya kam. Bisan sumiran kam agsisurupak-supakay, kinahanglan agsipurupasayluhay kam sigon si pagpasaylu-na si ka'am si Ginu'o. 14Pwira pa sinan dimu'an, patambahu-bi i gugma' nga iya magpatig'ob para si kabug'usan-na sito dimu'an kahalapan.

15Pahadi'u-bi si mga pamurubu'ut-bi i kamurayaw nagpumwan-na si Kristo, kay ag'agda-na kita kam si Diyos basi' sa'angkun-tay to kam kamurayaw tungod si pag'aradda-ta kam bilang myimbro si puhu'-na si Kristo ngan agpasalamata kam. 16Buwani-bi mahaway lugar i allingun-na si Kristo anan si mga inisipan-bi basi' si pagpaturu'-turu'ay-bi pati' si pagpawuruwaydungay-bi, paguwa' i dimu'an kadunung-na sito allingon ngan da'inan may liwat si pagkarantahay-bi mga salmo pati' si la'in pa mga espirituhanon karantahon bawa i kinasing-kasing pagpasalamat si Diyos. 17Sanglit, bisan ay i buruhatun-bi pati' parahallingun-bi, buhatu-bi pina'agi si gahum-na si Paragdalom Jesus ngan agpasalamata kam si Diyos Tata' pina'agi si iya.

I mga Surunuron Sallod

si Adda Matadong Panimalay

Efeso 6:1-4; 6:5-9; Tito 2:9-10; 1Ped 2:18-25

18Mga danda, aku'u-bi i pagdalum-na si mga alla-bi kay iyay nan i angay buhat-na si magpaki'adda na si Ginu'o.

19Mga lalla, higugma'u-bi i mga alla-bi, ngan dakam agda'ug-da'ugu-bi.

20Mga dadi', anunura kam si bisan ay tugun-na+ si mga mahanak-bi, kay iyay nan i makalipay si Ginu'o.

21Mga tatay, dakam agpangudyutu-bi i mga dadi'-bi, kay adisgusto lugod mga iya paghimo si mahalap.

22Mga uripon, anunura kam si mga amu-bi si bisan ay panlihugan-na mga iya. Ma'in hamok nga kon awinan mga iya agkukulaw si ka'am para adayaw kam, lugod anunura kam nga kinasing-kasing gayod tungod si pagtahud-bi si Paragdalom. 23Bisan ay i mga trabahu-bi, buhatu-bi si kinasing-kasing pa'agi. Paparihu'u-bi nga mismo i Ginu'o i nagsirbihan-bi ngan ma'in i a'a. 24Angay hamok nga agda'inan kam sinan tungod kay agpakatu'anan may kam nga aniya' kararawatun-bi iriridaron tikang si Paragdalom bilang mga primyu-bi, kay si Kristo iya i Ginu'o nga nagsirbihan-bi. 25Kon aniya' addangan nga agbuhat si mara'at, nagbulos iya pariho kara'at si nagbuhat-na ngan gana' nagpasi'urug-na si Diyos.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index